Honda Activa 6G
Petrol
Rs 499 /24 Hr
Bajaj Pulsar 150
Petrol
Rs 760 /24 Hr
Yamaha R15 V3
Petrol
Rs 1099 /24 Hr
BMW G 310
Petrol
Rs 2190 /24 Hr
Harley Davidson
Petrol
Rs 3000 /24 Hr